Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

hepi
0596 25da 420
Reposted fromkurorori kurorori viamalamarcelka malamarcelka
7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viamalamarcelka malamarcelka
7351 d2af 420

caeffein:

how cute is this oolong milk tea?? ☁️

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamalamarcelka malamarcelka
hepi
7209 6d2a 420
Reposted frombirke birke viabrzask brzask
hepi
3851 23c5 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viabrzask brzask
hepi
4027 7cf2 420
Reposted fromGIFer GIFer viaSzczurek Szczurek
hepi
hepi
Reposted fromFlau Flau viabrzask brzask
hepi
3913 c902 420
malgorzrzata
Reposted frommalgorzrzata malgorzrzata viabrzask brzask
hepi
8782 a738 420
Reposted frompollyanna pollyanna viabrzask brzask
hepi
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viaSzczurek Szczurek
hepi
4815 2187 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaSzczurek Szczurek
hepi
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaffascinante affascinante

July 20 2017

hepi
hepi
3011 1bc1 420
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viaRemulaner Remulaner
hepi
8071 50a9 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viachowchow chowchow
hepi
hepi
hepi
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl