Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

hepi
0167 b0f8 420
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viacattolico cattolico
hepi
0824 e52f 420
Reposted from4777727772 4777727772 viacattolico cattolico
hepi
6449 fab0 420
Reposted fromnyaako nyaako viacattolico cattolico
hepi
0436 15cb 420
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viakingofthejungle kingofthejungle
hepi
6769 156a 420
Reposted fromteijakool teijakool viacattolico cattolico
hepi
Bo przecież właśnie tego wszyscy tak naprawdę szukamy, prawda? Kogoś, kto uporządkuje bałagan w naszych głowach.
— JP Delaney
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakingofthejungle kingofthejungle
hepi
hepi
hepi
8438 17eb 420
Reposted frompiehus piehus vialifeless lifeless
hepi
8477 6f88 420
Reposted fromzciach zciach viateisei teisei
hepi
hepi
hepi
8423 037b 420
Reposted fromfungi fungi viateisei teisei
0074 1ecb 420
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viaSzczurek Szczurek
9320 8929 420
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viaSzczurek Szczurek
hepi
hepi
hepi
hepi
Należę do tych osób, które wzruszają się smutnym losem przedmiotów nieożywionych: samotnej skarpetki bez partnera, zaśnieżonego pola, brutalnie oznaczonego śladami stóp, ostatniej jagody na gałązce.
— Deb Caletti
Reposted frommissljud missljud vialifeless lifeless
hepi
9641 99e8 420
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl